Drobečková navigace

Úvodní strana > Život v obci, dotace > Místní poplatky

Místní poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY 2020 

NA ZÁKLADĚ PLATNÝCH OBECNĚ ZÁVAZNÝCH VYHLÁŠEK A USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KUDLOVICE JSOU VYBÍRÁNY TYTO MÍSTNÍ POPLATKY:

1.        ZA ODPADY - Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kudlovice

500,- Kč za osobu/rok

Poplatek se platí za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu.                 

Poplatníkem je také fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Od poplatku je osvobozena osoba, která prokáže (např. čestným prohlášením) dlouhodobý pobyt v zahraničí delší než 6 měsíců.

Úleva se poskytuje u poplatku za osobu přihlášenou k trvalému pobytu osobám nad 70 let ve výši Kč 200,-. Poprvé se úleva vztahuje za kalendářní rok následující po roce, kdy dospělý dosáhne věku 70 let.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.3. a do 30.9. příslušného kalendářního roku. 

2.        ZA STOČNÉ – Platba za odvádění odpadních vod

864,- Kč za osobu/rok

Poplatek je třeba uhradit do 30.6. příslušného roku. Poplatek se platí za osobu přihlášenou v obci k trvalému pobytu. U rekreačního pobytu za délku pobytu – poměrnou část roku v měsících.  

3.    ZA PSA - Místní poplatek za psa

200,- Kč za psa/rok

Dle vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku ze psů splatný nejpozději do 31.3. příslušného roku. Jestliže držitel psa je osoba starší 65 let, platí Kč 100,- Kč.

 ÚHRADA POPLATKŮ:

  • v hotovosti v kanceláři Obecního úřadu v Kudlovicích v úřední dny od 15.2.2020:    pondělí od 7.00 – 16.00 hodin, ve středu od 7.00-17.00 (polední přestávka 11.15-      11.45 hod.)
  • bankovním převodem na účet u Komerční banky číslo: 5821721/0100, var. symbol: číslo popisné domu.